แผนกวิชา

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
• แผนกวิชาการตลาด
• แผนกวิชาการบัญชี
• แผนกวิชาช่างยนต์
• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• แผนกวิชาชาอเล็กทรอนิกส์
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

Login Form

ระบบติดตามนักเรียน

ระบบ RMS

คุณภาพเว็บไซต์

คุณคิดว่าเว็บไซต์นี้เป็นอย่างไร
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

จำนวผู้เข้าชม

001023
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
18
34
187
382
983
40
1023

Your IP: 54.235.55.253
2019-02-22 21:11

ประวัติความเป็นมาและการจัดตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน

 

 

  ตามแผนพัฒนาอาชีวศึกษาฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) ของกรมอาชีวศึกษามีนโยบายกระจายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพไปยังภูมิภาค และชนบท นายบุญเทียม เจริญยิ่ง อธิบดีกรมอาชีวศึกษา มีดำริให้พิจารณาจัดตั้งสถานศึกษาเพิ่มขึ้นในจังหวัดน่าน ซึ่งจังหวัดน่าน มีสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษาเพียงแห่งเดียว คือวิทยาลัยเทคนิคน่านแบ่งเป็น วิทยาเขต โดยมอบนโยบายให้กับนายอัมพร ภักดีชาติ ผู้อำนวยการกองการศึกษาอาชีพ และคณะศึกษาความเป็นไปได้ ร่วมกับอาชีวศึกษาจังหวัดน่าน มี นายสุนทร คำวังจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย ว่าที่ร้อยตรีสมเดช อภิชยกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการและคณะอาจารย์วิทยาลัยเทคนิคน่าน เป็นผู้ร่วมพิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสถานศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา แห่งที่ ขึ้น ผลสรุปของคณะทำงานพิจารณาให้ใช้พื้นที่วิทยาลัยเทคนิคน่าน วิทยาลัยเขต 1  ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 150  ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน มีเนื้อที่ 10 ไร่ 45.3 ตารางวา เป็นสถานที่จัดตั้ง วิทยาลัยสารพัดช่างน่านขึ้น ต่อมากรมอาชีวศึกษามีคำสั่งที่ 3290/2534  ลงวันที่ 24  ธันวาคม 2534  ให้ ว่าที่ร้อยตรีสมเดช อภิชยกุล ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน เป็นผู้ประสานงานการจัดตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน พร้อมกันนี้กรมอาชีวศึกษา มีคำสั่งที่ 1255/2536  ลงวันที่ 1  มิถุนายน 2536  ให้นายทิวา เทพเสนา อาจารย์ ระดับ 5  วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา และนายนที ปวงคำ ตำแหน่งอาจารย์ ระดับ 6  วิทยาลัยเทคนิคน่าน เป็นผู้ช่วยผู้ประสานงานการจัดตั้ง กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2535  ลงนาม ดร.ก่อ สวัสดิพานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และทำพิธีเปิดป้ายอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27  กันยายน 2535  โดยมีนายบุญเทียม เจริญยิ่ง อธิบดีกรมอาชีวศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดและได้ทำการเปิดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2535  เมื่อวันที่ 1  พฤศจิกายน 2536  ในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรหลากหลาย หลักสูตรมัธยมขยายโอกาส เป็นเบื้องต้นก่อน โดยวิทยาลัยเทคนิคน่านได้โอนอาคารเรียน โรงฝึกงานและอาคารประกอบทั้งหมดในบริเวณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน วิทยาเขต เดิมทั้งหมด ต่อมาในปีการศึกษา 2537  ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพิ่มขึ้นอีก สาขา คือ สาขาวิชาช่างยนต์ และสาขาพาณิชยกรรม

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

รายงานด้านการเงิน

เว็บที่น่าสนใจ