แผนกวิชา

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
• แผนกวิชาการตลาด
• แผนกวิชาการบัญชี
• แผนกวิชาช่างยนต์
• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• แผนกวิชาชาอเล็กทรอนิกส์
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

Login Form

ระบบติดตามนักเรียน

ระบบ RMS

คุณภาพเว็บไซต์

คุณคิดว่าเว็บไซต์นี้เป็นอย่างไร
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

จำนวผู้เข้าชม

001836
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
11
21
48
1647
563
1233
1836

Your IP: 107.20.10.203
2019-03-26 13:28

Download

 

 

 

 

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561

 

 

 

 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
(พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
อาชีวศึกษาจังหวัดน่าน
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 

 

 

 

มาตราฐานการศึกษา
ของวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน

 

 แนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ
(Professional Learning Community : PLC)
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 

เอกสารประกอบการบรรยาย
แนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(Professional Learning Community : PLC) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 

 

 

ระบบการบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของข้าราชการครู (Logbook Teacher)

 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.3/ว 21
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

 

เอกสารดาวน์โหลด

1.แบบใบสมัครขอรับทุนการศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
2.คำชี้แจงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา แนบ1.pdf
3.คำชี้แจงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา แนบ2.pdf
4.โครงการกิจกรรมตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562
5.แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ
6.แบบฟอร์มบันทึกข้อความแจ้งการขาดเรียน
7.แบบฟอร์มใบลา

 

 

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

รายงานด้านการเงิน

เว็บที่น่าสนใจ